Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Προσλήψεις τριών (3) ημερησίων φυλάκων
Τρεις προσλήψεις στον Πολιτισμό για Κοινωφελή Απασχόληση από την Equal Society
Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, «Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών», σε σύμπραξη με τις ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και την 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ανακοινώνουν την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι και θα απασχοληθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία των δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου.

 Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2013. Η πρόσκληση αφορά νέους και νέες ανέργους έως 35 ετών. Η αμοιβή προβλέπεται σε 25 ευρώ ημερησίως, έως 625 ευρώ μηνιαίως, με πλήρη ασφάλιση ΙΚΑ. Η δράση εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού, στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων» και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Οι ειδικότητες που προκηρύσσονται είναι οι εξής:Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την  υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Γουλιέλμου Δαίρπφελδ και Δημ. Βερροιώτη (είσοδος από Βούλη Βρεττού) 1ος όροφος, κεντρική πλατεία Λευκάδας, Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών υπ’ όψιν κ. Φρεμεντίτη (τηλ.  Επικοινωνίας: 2645 022578).

Η προθεσμία  υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 (επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου) μέχρι την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013.

Το  έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου