Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  21ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

          Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  κατεπείγουσα  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα   Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ  1o: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την φιλοξενία ρώσικης αντιπροσωπείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά»  το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί της Λευκάδας, από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014.Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  επειδή ο Δήμος  ενημερώθηκε επίσημα  στις 23/09/2014 για την ανωτέρω εκδήλωση και δεν υπήρχε το νόμιμο χρονικό περιθώριο σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθεί το θέμα.
 Θα πρέπει να γίνουν οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να εγκριθεί η δαπάνη από το Δημοτικό Συμβούλιο και να διατεθεί  η πίστωση  για την φιλοξενία ρώσικης αντιπροσωπείας στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το διεθνές κοινωνικό φόρουμ «Ρώσικη Εβδομάδα στα Ιόνια Νησιά»  το οποίο θα διεξαχθεί στο νησί της Λευκάδας, από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014, πριν την έναρξη των ανωτέρω εκδηλώσεων.
                    Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος


                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου