Σάββατο, 21 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 5ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.  5ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  γίνει  στις 26 Μαρτίου  2015, ημέρα Πέμπτη        και ώρα  17:30 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:


ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
                Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  2ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση   αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού  έτους 2015.
               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύναψη σύμβασης με εταιρεία, κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α'81)»
                Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για μερική διαγραφή χρεωθέντος ποσού ύδρευσης της κας Χαλκιοπούλου Σταυρούλας.
                Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
                Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
                          
ΘΕΜΑ  6ο: Aπόφαση Δ.Σ για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έτους 2015.
               Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
                                  Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  7ο: Aπόφαση Δ.Σ για έγκριση προμήθειας και εγκατάστασης ανελκυστήρα για χρήση ΑΜΕΑ, στο δημοτικό κτήριο Απόλλωνα Καρυάς.
                Εισηγητής:Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  8ο: Τροποποίηση της αριθ. 278/14 απόφασης Δ.Σ. για την αντικατάσταση εκπροσώπων της Ενωσης Συλλόγων Γονέων των μαθητών των Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Γυμνασίων-Ενιαίων Λυκείων & ΕΠΑΛ Δήμου Λευκάδας στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας.
               Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κανονισμού προβολής ιδεών & υπαίθριας διαφήμισης Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 15/2015 απόφ. Ε.Π.Ζ.).
               Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
       
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό τιμών τελών  διαφήμισης για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 53/2015 απόφ. Ο.Ε.).
               Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη (σχετ. η αρ. 265/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής χορήγησης εντολής) κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη (σχετ. η αρ. 42/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής χορήγησης εντολής) κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση  Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας ΘΕΡΙΑΝΟΣ-ΤΖΕΦΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,  για την εκπροσώπηση του Πέτρου Γιαννούτσου, πρώην Αντιδημάρχου Καστού στη συνεδρίαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στις 31/3/2015, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
                Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα   καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
               Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
       
       Κοινοποίηση:                                                    
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας                           
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
3. Επιμελητήριο 
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας                                                               
5. Εργατικό Κέντρο  
6. Πολιτικά Κόμματα                              
7. Μ.Μ.Ε.                       
8. Δημοτικές  Ενότητες
    με την υποχρέωση να ενημερώσουν
    τους Προέδρους των Δημοτικών και
    Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
    Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία - έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται  στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων  Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου